Geschiedenis Roeien in Wolvega
voorafgaand aan de oprichtingsdatum, 9 februari 2015

Inleiding
Initiatiefnemer van het roeien in Wolvega, Berend Brummelman, kwam in 1979 in Weststellingwerf wonen en werken. In zijn studententijd, jaren ’60, leerde hij roeien bij de Utrechtse Studenten Roeivereniging Triton (http://www.usrtriton.nl/). Reeds in Utrecht werd in 1977 een eerste boot aangeschaft: een kunststof skiff van de Noorse botenbouwer Hasler. Deze skiff maakt tot op heden (november 2015) nog steeds deel uit van de vloot van Skylla Wolvega: in januari 1991 gedoopt met als naam ‘ Schoon Schip’, zie: ‘Botenbestand Skylla Wolvega’. De naam voor dit schip is ontleend aan het feit dat in de periode voorafgaand aan januari 1991 de bodem van de Schipsloot (= het roeiwater voor Skylla Wolvega) grotendeels is gesaneerd. Overblijfselen van deze sanering zijn 2 slibdepots: één voor minder vervuild slib aan de Kooiweg in Nijelamer en één voor sterk vervuild slib aan de Schuttevaerstraat in Wolvega. Vanaf begin jaren ’80 is er in deze Hasler skiff regelmatig geroeid op de Schipsloot door Berend Brummelman ter onderhouding van de roeiconditie. Zijn lidmaatschap van de USR Triton Utrecht was intussen ingeruild voor die van de roei- en zeilvereniging  Daventria in Deventer. Tot op heden (november 2015) maakt hij nog steeds deel uit van een groep van 12 leeftijdsgenoten die de roeisport in Deventer, met een dependance in Lochem, beoefenen.

In 1991 is een 2e skiff aangeschaft van de Londense botenbouwer Douglas. Deze boot is gedoopt als de ‘Popecatépetl’. Genoemd naar de nog immer actieve vulkaan (5426m boven zeeniveau) in Mexico (bestijging in 1982 via een wandelroute door beide huidige leden van Skylla: Gertrud en Berend).

De skiff(s) zijn in de beginjaren van het roeien in Wolvega gehuisvest geweest in de boerderij bij de brug over de Schipsloot te Nijelamer, Kooiweg 1: ‘Stalling boten voor Roeien Wolvega‘. In 1995 is er verhuisd naar de boerderij Stadburen 43 te Nijelamer. In 2005 heeft er voor het eerst uitbreiding van het botenbestand plaatsgevonden met tweedehands meermansboten: een dubbeltwee (de ‘C.H. Versteeg’ van USR Triton, Utrecht) en een C-boordvier, inclusief 4 boordriemen (de ‘Walrus’ van AGSR Gyas, Groningen). De dubbeltwee kon gehuisvest worden in de garage van de boerderij Stadburen 43 te Nijelamer en de Walrus vond een plek in de boerderij Schipslootweg 9 Nijelamer. Incidenteel is er vanaf 2005 in beide boten vanaf deze locaties geroeid.

Zoektocht naar roeilocatie
Met de aanschaf in 2005 van meer boten, en om het roeien in Wolvega niet een eenpersoons aangelegenheid te laten blijven, kwam de noodzaak naar het zoeken van een andere huisvesting voor de boten. Eigenlijk duurt deze zoektocht nu (november 2015) nog steeds voort. Zij het dat de zoektocht kort na oprichting van Skylla is neergelegd bij Skylla’s Commissie Roeilocatie. De zoektocht heeft sinds 2005 enkele locaties opgeleverd alwaar tijdelijk één of meer roeiboten konden worden gehuisvest: ‘Stalling boten voor Roeien Wolvega‘. Behalve deze locaties die resultaat opleverden is er een veelvoud van locaties geweest die tijdens deze 10 jaar durende zoektocht geen resultaat opleverde. Zonder toevoeging van namen zijn deze locaties topografisch weergegeven op een deelkaarten van Weststellingwerf:  ‘Potentiële roeilocties‘, waarbij de met * gemerkte locaties resulteerden in botenberging. Tijdens deze zoektocht zijn contacten gelegd met eigenaren en andere belanghebbenden van percelen grond en opstal. Ook contacten met Gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, e.d. Het werk van de Commissie Roeilocatie wordt vol vertrouwen gevolgd.

Eigen botenberging
Schematisch overzicht van botenberging, klik hier: ‘Stalling boten voor Roeien Wolvega‘. In de inleiding zijn de locaties al genoemd waar, vóór de oprichting van Skylla Wolvega, de boten waren gehuisvest en van waaraf werd geroeid. ‘Eigen botenberging’ werd mogelijk toen in 2010 met de eigenaar van een perceel grond overeenstemming werd bereikt over plaatsing van een zeecontainer voor botenberging. Dit perceel ligt aan de Schuttevaerstraat en loopt door tot aan de knik in de Schipsloot. In het voorjaar van 2011 is de eerste zeecontainer (de blauwe) in gebruik genomen. In de zomer van 2013 is de tweede zeecontainer in gebruik genomen. In september 2014, bijna een half jaar vóór oprichting van Skylla zijn beide containers verplaatst naar het parkeerterrein van het hekwerkbedrijf Hexta aan de Schuttevaerstraat. Reden van verplaatsing: verwisseling van eigenaar van het betreffende perceel. Momenteel (november 2015) staan de beide zeecontainers voor botenberging nog op het parkeerterrein van het bedrijf Hexta Hekwerken aan de Schuttevaerstraat. Een definitieve locatie zal langere tijd in beslag nemen: gemeente, provincie, bestemmingswijzigingen, ontwikkeling van Skylla, etc.  

Schoolroeien
Met de introductie van het schoolroeien in 2010 voor leerlingen van het Linde College veranderde het roeien in Wolvega van een eenpersoons aangelegenheid in een activiteit die voor meer sportieve mensen beschikbaar kwam. Weliswaar beperkt het schoolroeien zich tot op heden (november 2015) hoofdzakelijk tot voorbereiding en deelname aan de Nationale School Roeikampioenschappen (NSRK), toch heeft juist het schoolroeien een belangrijke boost gegeven aan het roeien in Wolvega. Met name door behaalde resultaten op het NSRK op de Bosbaan in Amsterdam hebben het roeien in Wolvega de nodige publiciteit bezorgd. Lees meer over schoolroeien in Wolvega, zie: ‘jeugdroeien’ en ‘KNRBvraag succes schoolroeien’.
Bij het begin van het schoolroeien in 2010 kwam de vraag naar aanschaf van een dubbelgeriggerde C4. Daarom werd van de roeivereniging Cornelis Tromp in Hilversum de ‘Karel Doorman’ overgenomen. Onafgebroken is er sindsdien door leerlingen van het Linde College elk jaar deelgenomen aan het Nationaal School Roeikampioenschap (NSRK). In juni 2015 is er voor het eerst ook een ploeg van het Terra College in Wolvega naar het NSRK afgevaardigd.

Boten + riemen  Zie: ‘Botenbestand Skylla Wolvega’, ‘Riemenbestand scull Skylla’ en ‘Riemenbestand boord Skylla’.
Na de aanschaf van de boten in ‘het eerste uur’ (‘Schoon Schip’, 1977; Popecateptl’’ , 1991) en later ‘C.H.Versteeg’, 2005; ‘Walrus’, 2008 en ‘Karel Doorman’, 2010, kwam er door de toename van het aantal roeiers behoefte aan uitbreiding van de vloot voor de toekomstige roeivereniging. In najaar 2012: voor het eerst een tweedehands gladde vier(boord + scull), inclusief 4 boordriemen: ‘Heringa’ afkomstig van roeivereniging De Where in Purmerend. In het voorjaar 2013 werd een C4x+ overgenomen van de roeivereniging Michiel de Ruyter in Uithoorn: de ‘Leo’. In de zomer van 2013 werd een C2 (boord + scull), inclusief 2 paar aluminium scullriemen gekocht van de R.Z.V. Gouda: de ‘Klein Vogelenzang’. Ook zomer 2013: gekregen van Daventria-ploeggenoten van Berend Brummelman een kunststof gladde vier (boord + scull): ‘Van Ons Afblijven’. In voorjaar 2014 een overnaadse C2x+, inclusief 2 paar houten scullriemen: de ‘Oude Rijdt’ van roeivereniging De Geeuw in Sneek.
In najaar 2014 aangeboden aan R.V. Skylla i.o. door Zorgboerderij De Bouwhoeve (Gerrit van Veen) : 3 paar tweedehands scullriemen, gekocht van SRV Euros, Enschede. Eerder ter beschikking gekomen riemen zijn door de initiatiefnemer aangeschaft óf rechtstreeks nieuw van botenbouwer/ leverancier, óf tweedehands van roeiverenigingen in den lande.

Botenvervoer  Zie: ‘Botenvervoer
Tot ongeveer 2010 was de enige vorm van botenvervoer: auto met imperial met drager voor vervoer van een skiff. Ook de dubbeltwee (C.H. Versteeg) is in 2005 op deze manier vanuit Utrecht naar Weststellingwerf gekomen. Door initiatiefnemer werd ervaren dat met de uitbreiding van het botenarsenaal het vervoer van boten in eigen hand diende te worden genomen. Daartoe werd in 2010 een verlenging aan de achterkant gemaakt voor de al in bezit zijnde aanhanger. In 2014 werd nog een verlenging van de boom aan de voorkant van de aanhanger doorgevoerd.
Bij groei van Skylla en daarmee gepaard gaande toename van gang naar wedstrijden en evenementen, zal de vraag naar een meer professionele botenwagen met zich meebrengen.

Roeiwater
Uit de opsomming van de locaties voor botenberging blijkt dat, sinds er vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw in Weststellingwerf wordt geroeid, dit op de Schipsloot werd gedaan. De Schipsloot heeft het waterniveau van de Friese boezem. M.a.w.: vanuit Wolvega kun je heel Friesland in roeien. Tijdens reguliere roeitrainingen wordt dikwijls een stuk de Tjonger opgeroeid en dan weer terug naar Wolvega. Qua coaching is het echter alleen geschikt voor beginnende ploegen die nog weinig snelheid maken. Doordat een coach op de fiets door het weiland langs de Schipsloot dient te fietsen, omdat een fietspad ontbreekt, is coaching voor gevorderde ploegen problematisch. Aanschaf van een elektrische fiets zou uitkomst kunnen bieden (aanvulling in 2016: in het voorjaar van 2016 is door initiatiefnemer voor dit doel een elektrische fiets aangeschaft).
Ander roeiwater in Weststellingwerf zou de Linde kunnen zijn. Kort na oprichting van Skylla Wolvega, hebben roeiers zich in maart 2015 georiënteerd hoe het roeien op de Linde is. Er werd een tocht vanaf de spoorbrug over de Linde naar de Driewegsluis en terug georganiseerd, zie: ‘Roeiverslag spoorbrug vv. Driewegsluis 22-3-15’. De algemene indruk is geweest dat er op de Linde goed valt te roeien. In de zomer wel meer pleziervaart dan op de Schipsloot.
In het begin van 2015 is door het bestuur van Skylla Wolvega een commissie roeilocatie samengesteld. Deze commissie heeft als taak om voor Skylla plannen te maken voor het meest geëigende roeiwater en roeilocatie.

Plannen oprichting roeivereniging
Toen de  initiatiefnemer in 1979 in Weststellingwerf was neergestreken waren de dichtstbijzijnde roeiverenigingen in Zwolle en Leeuwarden. Vanuit die tijd dateert het idee om in Wolvega een roeivereniging op te richten. Echter in 1984 werd in Steenwijk de roeivereniging ’t Diep opgericht en in Heerenveen in 1999 de roeivereniging Aengwirden. Toen er na pensionering meer tijd kwam om zich met roeien in Wolvega bezig te houden kwam de vraag naar voren of, na deze initiatieven in Steenwijk en Heerenveen, er nog wel voldoende potentie voor een roeivereniging in Wolvega zou zijn. Aanvankelijk was het idee dat zo’n initiatief gedragen zou dienen te worden mede door andere ingezetenen van Weststellingwerf die een roeiverleden bij een andere vereniging hebben gehad. Na de succesvolle start in 2010 van het schoolroeien door leerlingen van het Linde College werd daartoe een bijeenkomst belegd met enkele ex-roeiers. Dit overleg heeft geresulteerd in de support van 2 ex-studentroeiers bij de aanschaf van de eerste zeecontainer. De deal die werd gesloten was a.v.: B. Brummelman schaft een zeecontainer aan en beide anderen dragen elk €500,- bij, zie : ‘Sponsors Skylla Wolvega’. In ruil daarvoor krijgen zij het recht om gedurende 3 jaren een eigen skiff in de aan te schaffen zeecontainer te bergen. Geen van beiden heeft, wat betreft skiffberging, gebruik gemaakt van deze deal.
Andere pogingen om ex-roeiers, woonachtig in Weststellingwerf, weer bij roeien te betrekken, hebben in deze periode niet geresulteerd om ‘roeien in Wolvega’ op te pakken. Enthousiasme voor de roeisport in Wolvega zou voornamelijk blijken te komen vanuit doelgroepen zonder roeiverleden.

Roeien voor volwassenen
In de zomer van 2012 is voor het eerst de mogelijkheid geboden om de roeisport in Wolvega bredere bekendheid te geven. Er is gestart met een ‘winkeliersvier’, spoedig gevolgd door een groep melkveehouders onder aanvoering van Jan  en Jeltje Dijkstra uit Nijeholtwolde. Van deze roeiers heeft zich bij oprichting van Skylla Wolvega in 2015 een vaste kern van ongeveer 8 ‘boerenroeiers’ gevormd. Een flinke boost voor het roeien van volwassenen is in het voorjaar van 2014 gekomen door het initiatief van Jacqueline Lenis om met een groep dames met roeien in Wolvega te beginnen. Het is met name deze groep geweest die het oprichten van een roeivereniging met veel enthousiasme heeft geëntameerd. O.a. door het ter beschikking stellen van 2 tafelbanken, te gebruiken tijdens de sociale nazit na afloop van roeitrainingen.

‘Leden’-vergadering
Bij de overgang van zomer- naar winterseizoen is er na de start van het roeien voor volwassenen in 2012 een bijeenkomst bij de familie Dijkstra, Wolvega, georganiseerd: ‘hoe gaan we verder?’ Deze bijeenkomst zou als de eerste ledenvergadering kunnen worden beschouwd. Ook in september 2013 waren we weer welkom bij de familie Dijkstra. Met de toename van het aantal roeiers in 2014 en het enthousiasme van de nieuwkomers is de derde ‘leden’-vergadering niet meer in een huiskamersetting gehouden maar op 30 september in de ontvangstruimte van het bedrijf Veenstra CCO b.v. van Jellie en Marten Veenstra.
Tijdens deze vergadering heeft initiatiefnemer, Berend Brummelman, het voorstel gedaan wat de naam van de toekomstige roeivereniging zou kunnen worden: Skylla Wolvega, zie: ‘Naamgeving Skylla’. Alle toen aanwezige roeiers hebben hiermee ingestemd. In zekere zin zou ook 30 september 2014 dus als oprichtingsdatum van Skylla Wolvega kunnen worden beschouwd. Tijdens deze vergadering werden enkele commissies gevormd voor de vereniging i.o.:  commissie kleding/logo/vlag/kleuren riemblad met Ingrid Gerard, Jellie Veenstra en Marten Veenstra; materiaalcommissie met Janette Poede, Aaldert van Dalen en Syte Krist.

Oprichting Skylla Wolvga
Gesterkt door het enthousiasme van de vele nieuwe ‘potentiële’ leden in 2014 is initiatiefnemer in het najaar 2014 begonnen om een roeivereniging op te richten. Er werd een oprichtingsbestuur gevormd: Dory van Zalen, Peter Ziel en Berend Brummelman. Het bestuur heeft zich gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst ten huize van Jellie en Marten Veenstra. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gastvrouw en -heer en Ingrid Gerard, commissie kleding etc., om de kledinglijn van Skylla i.o. te presenteren en voor de potentiële leden om de kleding te passen en te bestellen. Op deze avond werden ook de resultaten gepresenteerd van een enquête ter peiling van de mening van de potentiële roeileden over de oprichtingsplannen: alleen maar positieve reacties.
Daarop is de initiatiefnemer aan de slag gegaan om alle formaliteiten m.b.t. de oprichting af te werken. Allereerst werd het bestuur uitgebreid met 2 personen: Jacqueline Lenis en Janette Poede. De notariële acte werd kosteloos opgesteld door het notariskantoor van het potentiële lid Ytje de Kroon. Op 9 februari 2015 is de acte gepasseerd ten kantore van Notariskantoor De Werven Wolvega en diezelfde dag werden de statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Aldus, volgens de statuten van Skylla Wolvega, zie ‘Statuten Skylla Wolvega’:
opgericht door Berend Brummelman, Peter Ziel, en Dorathea van Zalen;
oprichtingsbestuur: B. Brummelman voorzitter, D. van Zalen vice-voorzitter, P. Ziel penningmeester, Jacqueline Lenis-Hoekman secretaris en Margaretha Wilhelmina Johanna Poede coördinator bijeenkomsten/evenementen.
Op 7 maart 2015 is de vereniging, tijdens een ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB), geaccepteerd als lid van deze bond.

Bijeenkomsten en roei-evenementen  Zie: ‘Deelname Skylla Roeiwedstrijden’ en ‘Deelname Skylla Roei-evenementen’)
In de opstartperiode van het ‘roeien in Wolvega’ is op 17 maart 2013, de zondag van de Head of the River, met 7 roeiers en één begeleider naar Uithoorn gereden. Hier was tevoren gekocht van de roeivereniging Michiel de Ruyter de C4x+ ‘Leo’; zie ‘Botenbestand Skylla Wolvega’. De boot werd naar de roeivereniging RIC in Amsterdam geroeid en van hier met de botenwagen van roeivereniging ’t  Diep uit Steenwijk naar Wolvega vervoerd.
Het eerste officiële roei-evenement waaraan, vóór de oprichting van Skylla op 9 februari 2015,  werd deelgenomen was op zondag 13 april 2014. Er togen 5 roeiers en één begeleider naar Steenwijk om deel te nemen aan de Weerribben-Wieden-toertocht. De tocht van 35 km werd geroeid in de  Leo (C4x+), waarbij afwisselend door één van de roeiers werd gestuurd.
Tot de bijeenkomsten vóór oprichting kunnen worden gerekend de 3 ‘leden’-vergaderingen: zie onder de kop ‘Notulen ledenvergadering‘. Verder was er op vrijdagavond 30 oktober 2014 de reeds genoemde passessie voor roeikleding, inclusief borrel, ten huize van Jellie en Marten Veenstra.
Op vrijdagavond 19 januari 2015 werd een nieuwjaarsborrel, met partners, gehouden bij Jacqueline en Mart Lenis.